Aktywne ferie 2019

W okresie ferii zimowych Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej, Szkoła Podstawowa i Ruch Światło Życie ze Świętoniowej już po raz kolejny zorganizowali zajęcia dla najmłodszych dzieci w wieku od 5 do 12 lat w miejscowym domu kultury. Pierwsze zajęcia prowadziły wolontariuszki z Ruchu Światło Życie, a były to zabawy ruchowe i papieroplastyka. Kolejny dzień to spotkanie z profesjonalnym wodzirejem i animatorem z Agencji Artystycznej Bazyl Art, którzy zaproponowali uczestnikom różnorodne gry i zabawy sprawnościowo-ruchowe oraz zajęcia grupowe, których celem była nauka asertywności. Na zakończenie nauczyciele Szkoły Podstawowej w Świętoniowej prowadzili  gry i zabawy sportowe oraz konkurs plastyczno – profilaktyczny: „Żyję zdrowo, bo nie ulegam nałogom”. Tego dnia odwiedzili nas również policjanci z KPP w Przeworsku, którzy przypomnieli i omówili zasady bezpiecznego zachowania w czasie zabaw na feriach oraz bezpiecznego poruszania się po drogach.

Każdy uczestnik  w czasie zajęć otrzymał drugie śniadanie oraz nagrody za uczestnictwo w konkursach. Nagrody sfinansowano z budżetu Gminy Przeworsk oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej.

Śmiech i radość dzieci ze wspólnie spędzonego czasu w miłej atmosferzena  zabawie z dawką różnorodnej wiedzy był najlepszą nagrodą dla organizatorów programu „Aktywne ferie 2019”.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej składa serdeczne podziękowania współorganizatorom za zaangażowanie w prowadzenie zajęć  oraz Paniom które przygotowywały smaczny poczęstunek dla dzieci.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Wiesław Bukowski

Galeria zdjęć:

Przetarg na „Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętoniowa”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej : Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętoniowa


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

szczegóły w załączniku:

ogłoszenie przetargu

szczegóły zamówienia

 

Wyniki IV Powiatowy Konkurs Ekologiczny

Cel konkursu:

– poszerzenie ekologicznej wiedzy uczestników konkursu,

– nauka pożytecznego działania na rzecz ochrony środowiska,

–  kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów i ich rodzin,  promujących ideę segregacji i recyklingu odpadów

– promowanie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz ponowne przetwarzanie odpadów na  praktyczne przedmioty domowego użytku,

– wskazanie na twórczy i aktywny sposób spędzania wolnego czasu,

-odczuwanie osobistej motywacji do ochrony przyrody,

– rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,

– umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych,

– rozwijanie zainteresowań artystycznych.

 

Jury Konkursu w składzie:
Jolanta Woźniak- przedstawiciel gminy Przeworsk
Agnieszka Płonka- przedstawiciel Starostwa Powiatowego z Przeworska
Dariusz Żurek- przedstawiciel Nadleśnictwa Kańczuga
Marek Pelc- wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej
Jerzy Fuhrman -Szkoła Podstawowa nr 3 w Przeworsku
Agata Chudy –Szkoła Podstawowa w Świętoniowej
Monika Obłoza – członek Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej – Szkoła Podstawowa w Świętoniowej
Anna Urban – Szkoła Podstawowa w Grzęsce
Agnieszka Cwynar – Szkoła Podstawowa w Chałupkach

Po ocenie wyłoniło następujących laureatów:

KATEGORIA – MATERIAŁY NATURALNE:

I miejsce  – Rafał Lasek kl.4 sp Szkoła Podstawowa im. Władysława Kojdra w Grzęsce z liczbą 53 punktów.
II miejsce – Wiktoria Kukla kl.5sp Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chałupkach z liczbą 49 punktów.
III miejsce – Dominik Dyrda kl.,,0” Szkoła Podstawowa im. Księdza Franciszka Wosia w Świętoniowej z liczbą 46
punktów.
IV miejsce – Maciej Hawro kl.5sp Szkoła Podstawowa w Białobokach z liczbą 43 punktów.

KATEGORIA – SUROWCE WTÓRNE:

I miejsce  -Alan Salwach kl.4sp  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chałupkach z liczbą 30 punktów.
II miejsce – Marta Mroczka kl. 6sp Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Mirocinie z liczbą 19 punktów.
II miejsce – Antonina Ciurko kl.6sp Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu z liczbą 18 punktów.

Szczegóły na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Świętoniowej

 

 

 

Przetarg na „Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętoniowa”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świetoniowej  zaprasza do składania ofert na przetarg:

„Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętoniowa”

Szczegóły w załącznikach:

Program „Bezpieczna droga do szkoły”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej w dniu 24.10.2018 r.  przy współudziale  funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku  realizowało program „Bezpieczna droga do szkoły” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świętoniowej.  W tym roku pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przeprowadziły asp. Renata Jaremko i asp.szt. Justyna Urban.

W czasie prowadzonych zajęć profilaktycznych dzieci z grup przedszkolnych oraz I, II i III klasy przypomniano podstawowe zasady bezpieczeństwa, jak należy bezpiecznie zachować się na drodze, w jakich miejscach bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i dlaczego należy nosić odblaski. Dzieci dla utrwalenia wiadomości, otrzymały  zakupione przez Stowarzyszenie i Gminę Przeworsk  kolorowanki oraz odblaski, dla lepszej widoczności podczas jesiennych wędrówek  nie tylko do szkoły. Największą jednak atrakcją dla dzieci był policyjny „słoń” – maskotka policji w Przeworsku , który aktywnie uczestniczył w spotkaniu rozdając dzieciom odblaski. Wspólnie spędzone chwile upamiętnione zostały zdjęciami  z policyjnym słoniem.

Janusz Harpula

Wiesław Bukowski

 

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO ,,EKO-CHOINKA”

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na „Eko-choinkę” organizowanym przez:

– Gmina Przeworsk
– Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej
– Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej
pod patronatem:
-Starostwo Powiatowe w Przeworsku
-Nadleśnictwo Kańczuga
-Gazeta Jarosławska

Zadaniem konkursu jest wykonanie „Eko – Choinki” ( „Im bardziej „eko”, tym lepiej”)
oraz dostarczeniu jej z kartą zgłoszenia w konkursie i oświadczeniem na adres Szkoły Podstawowej w Świętoniowej.

Szczegóły w regulaminie