Statut

Statut  Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Świętoniowa w Gminie Przeworsk.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Świętoniowej i województwa podkarpackiego.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

2.Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 § 6

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i zakresie służącym  realizacji  jego celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Prowadzenie działalności gospodarczej dopuszcza się po uzyskaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

  Celem stowarzyszenia jest praca na rzecz szkoły oraz naszego regionu, a w szczególności działalność w zakresie:

1.      Oświaty i wychowania,

2.      Edukacji i nauki,

3.      Promocji najbardziej uzdolnionych,

4.      Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,

5.      Promowania i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

6.      Promowania i upowszechniania aktywności turystyczno-krajoznawczej,

7.      Podejmowania działań propagujących i wspierających rozwój bazy materialnej Szkoły oraz doposażenie obiektu szkolnego w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe,

8.      Prowadzenia działań mających na celu rozbudowę szkoły, w taki sposób, aby zapewnić uczniom bezpieczne i godne warunki do nauki,

9.      Prowadzenia działań i popieranie inicjatyw społecznych mieszkańców naszego regionu na rzecz rozwoju infrastruktury  wsi,

10.  Pozyskiwania środków materialnych na statutową działalność Stowarzyszenia,

11.  Pomocy ofiarom wypadków drogowych ,

12.  Pomocy osobom niepełnosprawnym,

13.  Działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa,

14.  Organizowania spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Gminnej,

§ 8

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele  poprzez:

1.      Współpracę i współdziałanie z instytucjami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, których działalność służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

2.      Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji, darowizn niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia ,

3.      Wspieranie budowy obiektów sportowych , kulturalnych, oświatowych w Świętoniowej,

4.      Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi,

5.      Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, środowiska, przedsiębiorczością, bezpieczeństwem dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska,

6.      Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

7.      Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw,

8.      Aktywny udział w życiu samorządowym naszego regionu,

9.      Organizowanie aktywności turystyczno-krajoznawczej,

10.  Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

11.  Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

12.  Podejmowanie wszystkich legalnych działań uznanych za sprzyjające celom Stowarzyszenia,

13.  Współpracę oraz wspieranie działań innych organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, których celem jest rozwój naszego regionu,

14.  Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

15.  Inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej oraz uczestniczenie w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru szkoły.

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

1.      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.      Stowarzyszenie posiada członków:

a.       zwyczajnych,

b.      wspierających,

c.       honorowych.

 § 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech  miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.       biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b.      korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c.       udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d.      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.       brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b.      uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c.       przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d.      regularnego opłacania składek.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Walne Zebranie Członków

 

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 § 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.       określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b.      uchwalanie zmian statutu,

c.       wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d.      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f.       rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g.      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h.      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i.        podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz kwartał.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli tak postanowi Walne Zebranie Członków,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

g. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

h. zwoływanie Walnego Zebrania,

i. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

§ 23

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V.

Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

Sposób reprezentacji

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu – w tym prezes lub wiceprezes działających łącznie.

 § 27

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 

 Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 29

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

§ 30

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 07.03. 2011 r.

Podpisano:

 

Wiesław Bukowski

Leszek Lasek

Paweł Hołub