O nas

O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej powstało w marcu 2011 w celu wspierania działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły.  Na zebraniu założycielskim rodzice , sympatycy szkoły i nauczyciele podjęli decyzję o utworzeniu organizacji, która będzie wspomagać pracę szkoły. Uchwalono statut, wybrano władzę stowarzyszenia i zarejestrowano stowarzyszenie w sądzie nadając mu numer KRS .

 

KRS 0000386808

REGON 180703673

NIP 7941812946

 

Tak nasze cele definiuje statut stowarzyszenia:

 

„Celem stowarzyszenia jest praca na rzecz szkoły oraz naszego regionu, a w szczególności działalność w zakresie:

1.      Oświaty i wychowania,

2.      Edukacji i nauki,

3.      Promocji najbardziej uzdolnionych,

4.      Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,

5.      Promowania i prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

6.      Promowania i upowszechniania aktywności turystyczno-krajoznawczej,

7.      Podejmowania działań propagujących i wspierających rozwój bazy materialnej Szkoły oraz doposażenie obiektu szkolnego w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe,

8.      Prowadzenia działań mających na celu rozbudowę szkoły, w taki sposób, aby zapewnić uczniom bezpieczne i godne warunki do nauki,

9.      Prowadzenia działań i popieranie inicjatyw społecznych mieszkańców naszego regionu na rzecz rozwoju infrastruktury  wsi,

10.  Pozyskiwania środków materialnych na statutową działalność Stowarzyszenia,

11.  Pomocy ofiarom wypadków drogowych ,

12.  Pomocy osobom niepełnosprawnym,

13.  Działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa,

14.  Organizowania spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Gminnej,

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele  poprzez:

1.      Współpracę i współdziałanie z instytucjami samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, których działalność służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

2.      Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji, darowizn niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia ,

3.      Wspieranie budowy obiektów sportowych , kulturalnych, oświatowych w Świętoniowej,

4.      Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi,

5.      Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, środowiska, przedsiębiorczością, bezpieczeństwem dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska,

6.      Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,

7.      Organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw,

8.      Aktywny udział w życiu samorządowym naszego regionu,

9.      Organizowanie aktywności turystyczno-krajoznawczej,

10.  Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

11.  Prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

12.  Podejmowanie wszystkich legalnych działań uznanych za sprzyjające celom Stowarzyszenia,

13.  Współpracę oraz wspieranie działań innych organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, których celem jest rozwój naszego regionu,

14.  Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

15.  Inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej oraz uczestniczenie w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru szkoły.”